Escherichia Coli Antisera O:157

Methodology:

Antisera agglutination

Sample Type:

Stool

Schedule:

Daily

TAT:

12 hrs